Wettelijke waarschuwing

WETTELIJKE WAARSCHUWING

Wij danken u voor uw beslissing om ons te bezoeken. We willen dat uw ervaring op de site zo goed mogelijk is.

Om toegang te krijgen tot onze diensten, verklaart u dat Je bent meerderjarig en dat u handelingsbekwaam bent in overeenstemming met uw nationale wetgeving.

Toegang tot en navigatie op de website, of het gebruik van zijn diensten, impliceren de uitdrukkelijke en volledige aanvaarding van elk van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van zowel de Bijzondere Voorwaarden opgesteld voor bepaalde promoties als het Privacybeleid. doeleinden voor het verwerken van de gegevens die u ons verstrekt. Wij raden u aan deze aandachtig te lezen.

1.- Juridische informatie.

In overeenstemming met Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, zijn de identificatiegegevens van de eigenaar van het webportaal:

COMERCIËLE WEST POINT, SL

Adres: Calle Sueca, 15 Bajo

Pc 46006

Valencia

CIF: B-02216786

Mercantile Registry of Albacete, Volume 472, Book 236 of the company book, Page 143, Sheet AB-5.825, 1st entry.

Voor vragen of vragen kunt u contact met ons opnemen via Tel: +34 96 380 54 42 - Mail: info@shop-boots.com

Toegang impliceert de uitdrukkelijke aanvaarding door de Gebruiker van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, die op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving door hun eigenaar kunnen worden gewijzigd of vervangen.

2.- Algemene gebruiksvoorwaarden.

De volgende algemene voorwaarden regelen het gebruik van en de toegang tot het webportaal, dat tot doel heeft de toegangspoort te zijn tot COMERCIAL WEST POINT, SL, om gebruikers informatie, diensten en inhoud aan te bieden via het web. Via de website heeft de Gebruiker toegang tot informatie over specifieke producten en diensten, tools en toepassingen.

De gegevens en informatie over producten of diensten, prijzen en kenmerken of andere relevante gegevens die via de website worden aangeboden, worden gemaakt, verstrekt en bijgewerkt door Leveranciers en derde bedrijven. COMERCIAL WEST POINT, SL is in geen geval verantwoordelijk voor deze gegevens en informatie en aanvaardt geen enkele verplichting met betrekking tot deze gegevens.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de inhoud, diensten, applicaties en tools die toegankelijk zijn, op gepaste wijze te gebruiken, met inachtneming van de Wet en deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en, in voorkomend geval, de Bijzondere Voorwaarden die kunnen worden opgesteld voor toegang tot bepaalde diensten en applicaties, te allen tijde de andere Gebruikers ervan respecteren.

In geval van gehele of gedeeltelijke schending door de Gebruiker van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, behoudt COMERCIAL WEST POINT, SL zich het recht voor om de toegang te weigeren zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker.

3.- Algemene verplichtingen van de gebruiker.

Door deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, stemt de Gebruiker er uitdrukkelijk mee in:

- Geen enkele handeling uitvoeren die bedoeld is om de functionaliteiten, tools, inhoud en/of infrastructuur van de webpagina tijdelijk of permanent te beschadigen, blokkeren, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, op een zodanige manier dat het normaal gebruik ervan wordt verhinderd.

- De vertrouwelijkheid van de aan uw gebruikersnaam gekoppelde toegangscodes te waarborgen en te behouden, waarbij u verantwoordelijk bent voor het gebruik van deze persoonlijke en niet-overdraagbare toegangscodes door derden.

- Introduceer of maak geen beledigende of lasterlijke inhoud, zowel van andere gebruikers als van externe bedrijven buiten COMERCIAL WEST POINT, SL

- Geen van de materialen en informatie op deze website te gebruiken voor illegale doeleinden en uitdrukkelijk verboden in deze algemene gebruiksvoorwaarden, evenals de specifieke voorwaarden die, indien van toepassing, zijn vastgesteld voor bepaalde toepassingen en/of hulpprogramma's en die zijn in strijd met de rechten en belangen van COMERCIAL WEST POINT, SL, haar gebruikers en/of derden.

- Bied of verspreid geen producten en diensten, of voer geen advertenties of ongevraagde commerciële communicatie uit aan andere gebruikers en bezoekers van COMERCIAL WEST POINT, SL

De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade van welke aard dan ook die COMERCIAL WEST POINT, SL of een derde partij kan lijden als gevolg van het niet nakomen van een van de verplichtingen waaraan zij onderworpen zijn krachtens deze "Algemene gebruiksvoorwaarden" of de wet met betrekking tot de toegang tot en/of het gebruik van de pagina.

4.- Intellectuele en industriële eigendom.

De website, de pagina's die deze bevat en de daarin opgenomen informatie of elementen (waaronder onder andere teksten, documenten, foto's, tekeningen, grafische voorstellingen), evenals logo's, handelsmerken, handelsnamen of andere onderscheidende tekens, zijn beschermd door intellectuele of industriële eigendomsrechten, waarvan COMERCIAL WEST POINT, SL de eigenaar is of toestemming heeft voor het gebruik en de openbare communicatie van de rechtmatige eigenaren ervan.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de inhoud zorgvuldig en correct te gebruiken, in overeenstemming met de wet, de goede zeden en de openbare orde. COMERCIAL WEST POINT, SL machtigt de gebruiker om de informatie op deze website te bekijken en om privéreproducties uit te voeren (eenvoudige download- en opslagactiviteit in hun computersystemen), zolang de elementen uitsluitend bedoeld zijn voor persoonlijk gebruik. . In geen geval betekent dit een autorisatie of licentie op de eigendomsrechten van COMERCIAL WEST POINT, SL of van de rechtmatige eigenaren daarvan.

Het is de Gebruiker niet toegestaan ​​om de informatie op deze Website te verspreiden, te wijzigen, over te dragen of openbaar te maken, op welke manier dan ook en voor welk doel dan ook.

5.- Koppelingen.

De verbindingen en links naar websites of pagina's van derden zijn uitsluitend tot stand gebracht als hulpprogramma voor de gebruiker. ALBACETE INDUSTRIAL, SA is in geen geval verantwoordelijk voor deze of hun inhoud.

COMERCIAL WEST POINT, SL aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid die voortvloeit uit het bestaan ​​van links tussen de inhoud van deze site en inhoud die zich daarbuiten bevindt of uit enige andere vermelding van inhoud buiten deze site. Dergelijke links of verwijzingen zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden en impliceren in geen geval ondersteuning, goedkeuring, commercialisering of enige relatie tussen COMERCIAL WEST POINT, SL en de personen of entiteiten die dergelijke inhoud schrijven en/of beheren of de eigenaren van de sites waar te vinden.

Voor het maken van links naar de webpagina is de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de portaaleigenaren vereist.

6.- Verantwoordelijkheid.

COMERCIAL WEST POINT, SL garandeert geen continue toegang, noch de correcte weergave, download of bruikbaarheid van de elementen en informatie op de portaalpagina's die kunnen worden verhinderd, gehinderd of onderbroken door factoren of omstandigheden buiten haar controle of buiten haar controle. , noch virussen die worden veroorzaakt door het bestaan ​​van computervirussen op internet.

COMERCIAL WEST POINT, SL aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade, verliezen, verliezen, claims of uitgaven, veroorzaakt door:

(i) Interferenties, onderbrekingen, storingen, weglatingen, vertragingen, blokkades of verbroken verbindingen, veroorzaakt door fouten in de telecommunicatielijnen en -netwerken of door enige andere oorzaak buiten de controle van COMERCIAL WEST POINT, SL

(ii) Illegale inbraken door het gebruik van kwaadaardige programma's van welk type dan ook en via elk communicatiemiddel, zoals computervirussen of andere;

(iii) Ongepast of ongepast gebruik van de website van COMERCIAL WEST POINT, SL

(iv) Beveiligings- of navigatiefouten veroorzaakt door een storing van de browser of door het gebruik van niet-geüpdatete versies.

COMERCIAL WEST POINT, SL is niet verantwoordelijk en zal in geen geval aansprakelijk zijn jegens gebruikers en derden voor handelingen van derden buiten COMERCIAL WEST POINT, SL die handelingen van oneerlijke concurrentie en illegale reclame of de inbreuk op intellectuele en industriële eigendomsrechten, bedrijfsgeheimen, contractuele verbintenissen van welke aard dan ook, eerrechten, persoonlijke en familiale privacy en imago, eigendomsrechten en elke andere aard die toebehoren aan een derde partij vanwege de verzending, verspreiding, opslag, verstrekking, ontvangst , het verkrijgen van of toegang tot de inhoud.

7.- Bescherming van persoonsgegevens.

U vindt het volledige beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens in het Privacybeleid, dat een integraal onderdeel vormt van deze Algemene Voorwaarden maar dat we voor de eenvoud in een apart document hebben opgenomen: Privacybeleid .

8.- Wetgeving.

Deze juridische kennisgeving en de voorwaarden ervan worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Spaanse wetgeving. De gebruiker verleent, door het loutere feit van toegang tot de website of het verkrijgen van de status van geregistreerde gebruiker, onherroepelijk zijn toestemming dat de bevoegde rechtbanken bij gebreke kennis kunnen nemen van alle juridische stappen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden, of met uw gebruik van deze site of de door hem uitgevoerde navigatie.

Indien een clausule of sectie van deze Algemene Voorwaarden, die niet essentieel is voor het bestaan ​​ervan, nietig of niet van toepassing wordt verklaard, zal de geldigheid van de overige clausules niet worden aangetast.